Skip to main content

Vad förutsätts av den sökande

Understödet beviljas åt bostadssammanslutningar.

Sammanslutningen kan få understöd ifall

  • fastigheterna som det söks stöd för är eluppvärmda och

  • sammanslutningen betalar elavgiften vad gäller uppvärmningen.

Med eluppvärmning menas uppvärmning med antingen direkt el eller med olika värmepumpssystem. Vanliga värmepumpssystem är till exempel:

  • jordvärme-,

  • luft-vattenvärme-,

  • luft-luftvärme- och

  • frånluftsvärmepumpar

Ansökningsbehörigheten kan även nås med olika hybridlösningar så länge som över hälften av värmen produceras med el.

När kan man inte få understöd

Fastigheter där elen används för att använda värmefördelningssystem är inte ansökningsbehöriga.

Dessa utgörs av bland annat fastigheter som uppvärms med:

  • fjärrvärme

  • fossila bränslen som till exempel gas eller olja

  • biobränsle som till exempel träd

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.