Skip to main content

Understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader

Understödet för bostadssammanslutningars elenergikostnader alltså elunderstödet kan sökas för elenergikostnader för tiden 1.11.2022-28.2.2023. Understödet är engångsersättningsbart.

I beviljandet av understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) samt statsrådets förordning om understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader (355/2023). 

För vem?

Understödet riktas till sammanslutningar som äger eluppvärmda bostadshus och som även betalar elavgifterna för uppvärmningen av bostadslägenheterna. Man kan inte få stöd för endast byggnadens gemensamma utrymmen.

Byggnaden bör även officiellt vara en bostadsbyggnad enligt byggnadsklassificeringen. Till exempel fritids- kontors- eller affärsbyggnader stöds inte.

Understödet kan sökas av:

  • bostadsaktiebolag

  • fastighetsaktiebolag

  • bostadsrättsföreningar

Även följande är ansökningsbehöriga:

  • allmännyttga samfund utnämnda av ARA (sk. ARA-samfund)

  • kommuners hyreshusbolag

Stödet kan inte beviljas åt andra kommersiella aktörer än de ovannämnda sammanslutningarna som äger statsfinansierade bostäder (ARA-samfund & kommuners hyreshusbolag).

Bedrivande av vanlig affärsverksamhet utesluter dock inte beviljandet av stödet. Till exempel uthyrning av affärslokaler ägda av ett bostadsaktiebolag hindrar inte understödsbehörigheten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.