Skip to main content

Sökande av ändring i understödsbeslutet

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom att lämna in en begäran om omprövning till ARA. Vid ändringssökande tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Omprövningsbegäran ska framställas skriftligen.

Omprövningsbegäran jämte bilagor ska lämnas in till ARA före utgången av ämbetsverkets öppettid inom 30 dagar från delfåendet av beslutet, med undantag för dagen för delfåendet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att beslutet har avsänts.

Av skrivelsen ska det framgå

  • vilket beslut som avses,

  • hurdan omprövning som begärs och

  • på vilka grunder omprövning begärs.

Begäran om omprövning i ARAs e-tjänst

Man kan begära omprövning av en ansökan som lämnats in i e-tjänsten med hjälp av en mall för omprövningsbegäran som skapats automatiskt i ärendemappen.

Begäran om omprövning till en ansökan som lämnats in med en separat blankett

I övriga fall kan man använda ARAs blankett för omprövningbegäran, som kan laddas ner från ARAs webbplats. Gå till blanketten för omprövningsbegäran (http://ARA.fi )

Sökande av ändring till beslutet av omprövningsbegäran

Man kan söka ändring till beslutet av omprövningsbegäran genom att överklaga till förvaltningsdomstolen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.