Skip to main content

Övrig information om ämnet

Statsrådets förordning om understöd för bostadssammanslutningars elenergikostnader år 2023 samt pro memoria:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80810a1c


Lagom temporär retroaktiv elpriskompensation:

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2023/20230275

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.