Skip to main content

Vilka bilagor ska bifogas till ansökan?

Vilka bilagor som ska bifogas till ansökan beror på om du ansöker om understöd på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Ara kan också be de sökande om andra bilagor för att behandla understödsansökan.

Om de handlingar som begärs som bilagor är avgiftsbelagda, kan du också ansöka om understöd för kostnader som orsakas av bilagorna.

Bilagor till ansökan

Alla sökande ska bifoga dessa bilagor till ansökan. Om du ansöker om understöd på grund av funktionsnedsättning behöver du dessutom andra bilagor som beskrivs senare på denna sida.

1. Kostnadskalkyl för reparationerna

Kostnadskalkylen kan till exempel vara en offert eller en professionell kostnadskalkyl. Om Ara har beviljat tillstånd för byggstart och reparationen är klar, kan du i stället för kostnadskalkylen bifoga en faktura.

Du behöver inte lämna in en separat kostnadskalkyl över reparationskostnader som är mindre än 3 000 euro, men Ara rekommenderar ändå att man utreder kostnaderna och skickar in denna bilaga. Ara har rätt att vid behov begära en utredning om exakt vad de kostnader som understödet ansöks för består av.

2. Utredning om finansieringstillgångar

Utredningen ska göras för finansieringstillgångarna för alla som bor i samma bostad, till exempel finansieringstillgångarna för båda makarna och barnen som bor hemma. Finansieringstillgångar är till exempel kontonas saldon och placeringar.

Uppgifterna bör skickas från alla de banker där det sökande hushållet är kund hos. Om du eller någon som bor med dig till exempel har ett S-konto, ska saldointyget lämnas in även för detta. För lån ska du ange deras användningsändamål, när lånet har tagits och lånets saldo.

Som utredning kan man använda något av följande:

 • kontoutdrag i pappersform

 • kontoutdrag som skrivits ut från nätbanken

 • skärmdump från nätbanken som bland annat visar datum, kontots saldo, kontoinnehavare och kontonummer

 • saldo- och ränteintyg

 • anmälan om kundförhållande

 • Aras blankett “Bankens utredning” som fyllts i och undertecknats av banken. Bankens utredning (docx)

Banken kan ta ut en avgift för den utredning som görs på blanketten.

3. Utredningar om värdet på övriga tillgångar

Om du utöver den bostad som repareras äger en annan bostadsaktie, skog, åker eller andra fastigheter, ska en uppskattning av dessas värde läggas fram.

 • bostadsaktie: Lämna in fastighetsförmedlarens uppskattning av bostadsaktiens försäljningsvärde eller köpe- eller gåvobrev.

 • skog eller åker: Vid värdering av skog och åker använder Ara skatteförvaltningens anvisning om värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen. Om du vill ge en noggrannare utredning av försäljningsvärdet på skogen och åkrarna, kan du bifoga ett skriftligt utlåtande av en skogsvårdsförening eller en lantbruksombudsman.

 • andra fastigheter (t.ex. fritidsbostad, gård, tomt): Om fastighetens beskattningsvärde inte överstiger 10 000 euro, värderar Ara fastigheten enligt beskattningsvärdet. I annat fall använder Ara skatteförvaltningens anvisning om värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen. Om sökanden vill ge en noggrannare utredning över fastighetens försäljningsvärde kan ett utlåtande av en fastighetsförmedlare lämnas in. Utlåtandet kan också begäras om skatteförvaltningens anvisning inte kan användas i bedömningen.

Observera att utlåtanden av fastighetsmäklare, skogsvårdsföreningar och lantbruksombud i allmänhet är avgiftsbelagda.

4. Selvitykset korjaustarpeesta

Om du ansöker om understöd för något av följande, lägg till bilagor till ansökan enligt följande lista:

 • förnyande av köksinredning: fotografi av nuläget samt reparationsplaner och utredningar, hur ny och tillgänglig köksinredning underlättar boendet hemma

 • tillgänglighetsreparationer av wc- eller tvättrum: fotografier av utgångsläget samt en reparationsplan för hur lokalerna ska göras tillgängliga.

 • reparation eller förnyande av ett trasigt uppvärmningssystem: försäkringsbolagets utlåtande och beslut om ersättning eller entreprenörens utlåtande om att en anordning gått sönder

 • reparation eller förnyande av bostadsbyggnadens yttertak: utredning om reparationsbehovet (till exempel entreprenörens eller byggnadsinspektörens utlåtande om reparationsbehovet eller försäkringsbolagets utlåtande och beslut om ersättningsärende)

 • åtgärdande av problem med inomhusluften som orsakats av fuktskada: utredning om reparationsbehovet (till exempel en konditionsundersökningsrapport, utlåtande av en hälsoinspektör eller byggnadsinspektör eller försäkringsbolagets utlåtande och beslut om ersättningsärende)

 • tillgänglighetsreparation som i allmänhet hör till bostadsaktiebolagets ansvar: beslut av funktionshinderservicen om huruvida reparationerna ersätts med stöd av lagen om funktionshinderservice.

5. Bilagor som gäller besittningsrätten till bostaden eller reparationsansvaret

Om du inte själv äger objektet som ska repareras eller endast en del av det, behövs ett reparations- och underhållsavtal som bilaga. Till exempel ska en delägare i ett dödsbo lämna in denna bilaga. Reparations- och underhållsavtalet kan göras på blanketten “Reparations- och underhållsavtal” som laddas ner från Aras webbplats. Reparations- och underhållsavtal (docx)

Om du har besittningsrätt till bostaden som ska repareras och bostadens ägare inte bor tillsammans med dig i bostaden, ska du bifoga ett intyg över besittningsrätten till ansökan. Du kan till exempel visa det med något av följande:

 • sytningsavtal

 • köpebrev

 • testamente

 • gåvobrev

 • bouppteckningshandling.

Om bostadens ägare bor i samma bostad behövs inget intyg.

Om bostadsaktiebolaget avviker från ansvarsfördelningen mellan bostadsaktiebolaget och aktieägaren i ansvarsfördelningstabellen, ska till ansökan bifogas en bolagsordning av vilken det framgår att delägaren ansvarar för den reparationsåtgärd som söks.

6. Bilagor om du ansöker om förhöjt understöd

En veteran och en veterans änka kan få förhöjt understöd. Ansökan ska innehålla veteranens namn och födelsedatum samt ett omnämnande av att du ansöker om förhöjt understöd.

Om du ansöker om förhöjt understöd på grund av att bostaden har ett rörelsehinder eller om tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster i bostaden kräver reparationer till exempel i tvättrum, ska du bifoga ett utlåtande av välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster till ansökan.

7. Bilagor, om sökanden är företagare

Företagaren ska bifoga ett utlåtande av en revisor som innehåller uppgifter om företagets värde och om det belopp som företagaren har tagit ut av företagets tillgångar för eget bruk under det föregående och pågående året.

Om du ansöker om understöd på grund av funktionsnedsättning

Om du ansöker om understöd på grund av funktionsnedsättning ska du bifoga ovan nämnda bilagor till ansökan och dessutom de bilagor som nämns här.

Om sökanden är både över 65 år och har en funktionsnedsättning behövs inga sådana bilagor.

1. Läkarutlåtande

För att påvisa funktionsnedsättningen ska du bifoga ett B-utlåtande av läkare, eller alternativt ett C-utlåtande med motsvarande innehåll som i ett B-utlåtande.

2. Beslut från funktionshinderservicen i välfärdsområdet

Som bilaga till tillgänglighetsreparationerna behövs ett beslut från funktionshinderservicen i välfärdsområdet om att de inte ersätter de reparationer som ska göras.

Övriga bilagor

Ara kan också be sökanden om andra bilagor som kan behövas för behandlingen av understödsansökan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.