Skip to main content

Vad som förutsätts av understödstagaren

Sökande

Understödet kan beviljas för en person, som

  • är över 65 år eller har en funktionsnedsättning ELLER

  • vars hushåll (hushåll) omfattar en person som fyllt 65 år eller en person som har en funktionsnedsättning.

Understödstagaren kan vara endast en person, inte till exempel ett äkta par tillsammans. Ett samfund kan inte få understöd.

Understödstagaren bör alltid även vara den som ansökt om understödet. Alla verifikat över kostnaderna, såsom fakturor och kvitton, ska vara adresserade till den som ansöker om understöd.

Om hushållets förhållanden förändras

Om förhållandena i hushållet förändras i samband med ansökan om understöd eller efter att beslutet har erhållits, ska detta meddelas omedelbart till Ara. En sådan förändring i förhållandena kan vara till exempel flytt till ett servicehus eller ett dödsfall.

Om den sökande avlider och man önskar överföra understödsansökan till exempel till den efterlevande maken, måste denne göra en ny ansökan. I en sådan situation behöver emellertid bilagor som redan har lämnats in inte lämnas in på nytt, utan ARA begär separat en tilläggsutredning till exempel om arvskiftet.

Ålder

Understöd kan beviljas en person som fyllt 65 år eller en medlem i ett hushåll som omfattar minst en person som fyllt 65 år.

Funktionsnedsättning

Understöd kan beviljas för en person, som

a) på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom långvarigt har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring, ELLER

b) i vars hushåll det bor en person som har funktionsnedsättning.

Det finns ingen åldersgräns för beviljande av understöd för en person med funktionsnedsättning.

För att påvisa funktionsnedsättningen behövs som bilaga till understödsansökan ett B-utlåtande av läkare eller alternativt ett C-utlåtande med motsvarande innehåll som i ett B-utlåtande.

Svårt funktionsnedsatta sökande kan få finansiering från välfärdsområde utifrån funktionsnedsättning eller sjukdom för oundvikliga reparationsåtgärder enligt handikappservicelagen (675/2023). Dessa reparationsåtgärder kan understödas enligt handikappservicelagen endast om välfärdsområdet först har fattat ett nekande beslut om att understöda åtgärderna.

Byggnadens eller bostadens ägare

Understödstagaren ska vara någon av följande:

  1. ägaren till den byggnad eller bostad som ska repareras

  2. bostadsaktiebolagets aktieägare

  3. den på vilken reparations- och underhållsansvaret genom lag eller skriftligt avtal har överförts varaktigt eller långvarigt på det sätt som avses i lagen.

Om reparations- och underhållsansvaret har överförts på den som ansöker om understöd (punkt 3) ska det styrkas med ett köpebrev, en bouppteckning, ett gåvobrev, testamente eller något annat officiellt avtal som parterna ingått gemensamt.

Understöd kan inte beviljas om man bor på hyra eller i en bostadsrättsbostad.

Dödsbo och annat gemensamt ägarskap

Om bostaden ägs av till exempel ett dödsbo, ska det finnas ett reparations- och underhållsavtal mellan den som ansöker om understöd och de övriga delägarna i dödsboet. Den sökande kan få understöd endast om sökande enligt avtalet ansvarar för reparationen och underhållet. Dessutom ska alla fakturor och kvitton på reparationskostnaderna vara i sökandens namn.

Reparations- och underhållsavtalet kan göras på blanketten “Reparations- och underhållsavtal”.
Ladda ner reparations- och underhållsavtal (docx)

Bostadsaktiebolagets aktieägare

En aktieägare i ett bostadsaktiebolag kan få understöd för reparationer för vilka aktieägaren har reparationsansvar enligt ansvarsfördelningstabellen eller bolagsordningen. Ägaren ska också själv bo i bostaden. Aktieägaren låter utföra reparationer som aktieägaren ansvarar för på egen bekostnad och hos önskad entreprenör.

Understöd beviljas inte för reparationer som husbolaget ansvarar för

Reparationer som faller på husbolagets ansvar handlar i regel om reparationer på konstruktionerna. Sådana är till exempel förnyelse av rörsystemen för vatten och avlopp, förnyelse av fönster, förnyelse av täckdikningssystemet och antennsystemet, samt fasadrenovering.

Beslut om reparationer som bostadsaktiebolaget ansvarar för fattas på bolagsstämman och finansieras antingen med finansieringsvederlag som tagits ut av delägarna eller engångsavgifter som debiterats av delägarna.

Reparationsåtgärder i delägarens bostad i samband med renovering av husbolaget

Om delägaren låter utföra reparationer i sin egen bostad i samband med renoveringen av bostadsaktiebolaget och delägaren ansvarar för dessa reparationer, kan understöd beviljas för reparationerna. Till understödsansökan ska i detta fall bifogas till exempel en offert av vilken delägarens andel av kostnaderna för renoveringen och åtgärderna framgår.

Om reparationerna hör till delägarens ansvar, men bostadsaktiebolaget låter utföra reparationerna och alla delägare i bostadsaktiebolaget deltar i kostnaderna, kan understöd inte beviljas för reparationen. En sådan reparation kan till exempel vara reparation av alla tvättrum som är i ursprungligt skick i samband med en rörsanering.

Reparationsåtgärder som understöds av Ara kan inte betalas som finansieringsvederlag (kapitalvederlag). Om den sökande är osäker på vem som ansvarar för en reparation och kostnaderna kan hen vända sig till disponenten.

Användningen av bostadsbyggnaden

Minst hälften av ytan av bostadsbyggnaden som ska repareras bör användas som bostad och bör vara understödssökandes bostad som används för boende året runt. Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan om understöd vara stadigvarande bosatt i bostaden i fråga.

Understöd beviljas inte för fritidsbostäder, gårdsbyggnader eller lösöre. Understöd kan inte beviljas för reparationer som krävs för att ändra användningsändamålet för en fritidsbostad och genom vilka fritidsbostaden repareras till en bostad som lämpar sig för stadigvarande boende.

Bygglov eller åtgärdstillstånd

Den sökande ska själv reda ut huruvida reparationen kräver bygglov eller åtgärdstillstånd från kommunen. Om så är fallet har den sökande ansvar för att tillståndet söks.

Lisää aiheesta

Lag om funktionshinderservice (675/2023)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.