Skip to main content

Utbetalning av understöd

Ara betalar reparationsunderstödet enligt de faktiska och godkända kostnaderna. Om du har fått ett positivt understödsbeslut ska du först betala reparationskostnaderna själv. När reparationen är klar ska du ansöka om utbetalning av understödet hos Ara.

Utbetalningen görs separat för varje beslut. Det innebär att understödsbeloppet enligt varje beslut ska sökas separat för utbetalning. Om du till exempel har fått två olika understödsbeslut för reparationerna ska du också ansöka om två utbetalningar.

Så här ansöker du om utbetalning av understöd

När du får understödsbeslutet står det i beslutet när du senast ska ansöka om utbetalning. Om du inte ansöker om utbetalning inom utsatt tid kan du inte längre ansöka om utbetalning och understödet kan inte betalas till dig.

Du kan ansöka om utbetalning av understödet med något av följande:        

Du kan också begära att utbetalningsansökan postas till dig.

Bilagor till ansökan om utbetalning

Följande dokument över de faktiska kostnaderna ska fogas till ansökan om utbetalning:

  • fakturor

  • kontoutdrag eller kvitton eller

  • annan tillförlitlig utredning.

Om sökanden har tecknat ett delbetalningsavtal med ett finansieringsbolag eller med företaget som utfört reparationsarbetet, ska följande dokument fogas till ansökan om utbetalning:
  • undertecknat avtal om reparationsarbetet (kund/företag), av vilket framgår kostnaderna för reparationsåtgärderna

  • avtalet som kunden och finansieringsbolaget undertecknat

  • mottagningsbeviset för reparationsarbetet undertecknat av kunden och reparationsföretaget.

Mottagaren av understödet betalar reparationsfakturorna

Understödstagaren ska vara den som betalar reparationsfakturorna, dvs. de faktiska kostnaderna (fakturor, kvitton) ska hänföras till understödstagaren. Understöd kan inte betalas till dödsbon.

Understödet betalas i en eller flera rater

Reparationsunderstödet betalas i en eller flera rater enligt de faktiska kostnaderna. En utbetalningspost ska vara minst 500 euro eller lika stor som hela det beviljade understödet.

Endast kostnader enligt beslutet ersätts

Understöd kan endast utbetalas för åtgärder som beviljats i beslutet. Om de faktiska kostnaderna är mindre än det understöd som beviljats i understödsbeslutet, kan det oanvända understödet inte användas för andra reparationer.

Spara kvitton och verifikat

Ursprungliga kvitton och verifikat ska förvaras i 6 år efter att ansökan om utbetalning har gjorts.

Kvittona och verifikaten kan behövas senare vid en eventuell granskning. När det gäller förvaring av kvitton bör man tänka på att många kvitton skrivs ut på värmepapper som bleknar med tiden. Det lönar sig att kopiera eller skanna kvittona.

Tillsyn

Ara kan i samband med beviljandet av understöd kräva att mellangranskningar utförs i de utrymmen som är föremål för reparation och att en slutgranskning ordnas när reparationsarbetet slutförts. Ara kan befullmäktiga den kommun bostaden är belägen i att utföra ovan nämnda granskning. Genom inspektioner säkerställs att understödet har använts för åtgärder som är förenliga med understödsbeslutet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.