Skip to main content

Understödsbelopp

Understödet uppgår till högst 50 procent av de godtagbara och rimliga kostnaderna.

Ara har i egenskap av statsbidragsmyndighet rätt att besluta vilka kostnader som ska godkännas för understöd och till vilka belopp. Du får alltså inte nödvändigtvis understöd för just det belopp som du har ansökt om, utan Ara kan bevilja understöd för den andel av kostnaderna som Ara anser vara skälig.

Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för kostnader för reparationer.

Utöver de egentliga reparationsåtgärderna godtas även

 • anskaffningskostnader för byggmaterial som reparationsarbetena förutsätter

 • anskaffningskostnader för fasta anordningar i byggnaden (av hushållsapparater endast säkerhetsspis)

 • bygglov och åtgärdstillstånd

 • avgiften för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenätet

 • kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, kartläggning, inställning, mätning och rivning samt övervakning av arbetet

 • lönekostnader för vilka arbetsgivaravgifter har betalats till skatteförvaltningen: i allmänhet kräver Ara att den som utför reparationsåtgärden har ett FO-nummer

 • kostnader som orsakas av ansökan om understöd av en sökande som får ett positivt understödsbeslut (till exempel avgifter för handlingar som begärs av Ara, såsom bankens utredning, läkarutlåtande eller värdering av egendom).

Följande är inte godtagbara kostnader

 • kalkylmässiga kostnader för eget arbete eller kostnader för arbete som utförts utan vederlag, det vill säga talkoarbete

 • hyreskostnader som uppkommer under den tid reparationen utförs, om den sökande blir tvungen att flytta ut från den bostad som ska repareras.

Av särskild orsak kan 70 % beviljas i understöd

Förhöjt understöd kan beviljas endast om något av följande villkor uppfylls:

 1. Den som ansöker om understöd är frontveteran eller änka till en frontveteran, eller en sådan person hör till sökandens hushåll. Att verka som fredsbevarare berättigar inte till förhöjt understöd.

 2. En äldre person eller en person med funktionsnedsättning som hör till hushållet vore utan reparationsåtgärder tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av hinder för tillgängligheten. Med hinder för tillgängligheten avses ett fysiskt hinder för tillgängligheten

 3. En äldre person eller en person med funktionsnedsättning som hör till hushållet skulle utan reparationsåtgärder vara tvungen att flytta permanent bort från bostaden, eftersom de social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden utan reparationsåtgärder, till exempel på grund av bristfälliga tvättrum.

En person som ansöker om förhöjt understöd ska uppge i ansökan att den gäller förhöjt understöd. Dessutom ska personen bifoga bilagor till ansökan för att visa att hen uppfyller något av de ovan nämnda villkoren. För punkterna 2 och 3 behövs ett utlåtande av välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster som bilaga.

Förhöjt bidrag på 70 procent kan beviljas endast om något av de nämnda villkoren uppfylls.

Förordningar (Finlex)

Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1373/2016), 3 § Särskilda skäl som berättigar till förhöjd maximiandel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.