Skip to main content

Reparationsunderstöd för bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Den här anvisningen innehåller information om

  • hur du ansöker om understöd för reparation av bostäder för äldre personer

  • vilka villkor som ska uppfyllas för att understöd kan beviljas

  • hur understödet betalas till sökanden.

Syftet med understödet

Syftet med understödet för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning är att förbättra möjligheterna att bo hemma för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ett tryggt boende hemma förutsätter att bostaden är hinderfri och i ett sådant skick att det är hälsosamt och tryggt, med beaktande av den boendes resurser.

Understöd beviljas för reparation av ett egnahemshus eller en aktiebostad.

Vid beviljandet av understöd tillämpas

  • lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016),

  • statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1373/2016).

  • statsunderstödslagen (688/2001).

Gör ansökan själv eller anlita ett ombud

Den som ansöker om understöd ska vara samma person som uppfyller villkoren för understödet.

Om det är svårt att göra en ansökan kan den sökande anlita ett ombud för att ansöka om understöd. Ombudet är en annan person som sökanden ger fullmakt att göra ansökan för sökandens räkning. Ombudet kan till exempel vara en anhörig till den sökande, en reparationsrådgivare vid Centralförbundet för de gamlas väl, en representant för en annan organisation eller en kommun/stad.

Läs mer om att anlita ett ombud

Reparationsrådgivning vid Centralförbundet för de gamlas väl

Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder avgiftsfri regional reparationsrådgivning och hjälp för att ansöka om understöd. Läs mer på sidan Reparationsrådgivning vid Centralförbundet för de gamlas väl

Ombudets jävighet

Beakta eventuell jävighet när du väljer ombud. Ombudet kan till exempel inte vara en representant för det företag som utför reparationen. Ombudet får inte själv dra ekonomisk nytta av reparationerna.

Ge ombudet fullmakt att sköta ärenden för din räkning

Du kan ge en annan person fullmakt att göra en ansökan för din räkning.

Beviljande av fullmakt när ansökan görs på nätet

För att en annan person ska kunna ansöka om understöd för din räkning i Aras e-tjänst måste du ge personen fullmakt att sköta ärendet. Ladda ner fullmaktsmallen från Aras webbplats.

Den som får fullmakten kan logga in i Aras e-tjänst med sina egna bankkoder eller mobilcertifikat och inleda ansökan. I början av ansökan frågar man om ansökan sköts av ett ombud. En skannad fullmakt ska bifogas till ansökan.

Beviljande av fullmakt när ansökan görs på en pappersblankett

När du använder en ansökningsblankett av papper för att ansöka om understödet, kan du ge fullmakten genom att fylla i ombudets uppgifter på den sista sidan i ansökningsblanketten. Du behöver ingen separat fullmakt, eftersom ansökan samtidigt fungerar som fullmakt när ombudets uppgifter har skrivits på ansökningsblanketten och ansökan har undertecknats. Ladda ner ansökningsblanketten från Aras webbplats “Blanketter för personkunder”.

Endast sökanden själv och ombudet kan få uppgifter

Ara kan endast ge information om understödsansökans läge och behandling till den sökande, eller till den som den sökande har valt som ombud.

Mer om ämnet

Uträtta ärenden för en annan persons räkning (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.