Skip to main content

Inledande av reparationsarbeten

Reparationsarbeten får inte inledas förrän Ara har fattat beslut om understöd eller gett tillstånd för byggstart

Ett villkor för erhållande av understöd är att arbetet inte har inletts förrän Ara har fattat understödsbeslutet eller beviljat tillstånd för byggstart.

Ara anser att arbetet har inletts när rivnings-, byggnads- eller installationsarbetena har inletts. Om arbetet har inletts före Aras understödsbeslut, kan understöd beviljas enbart av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att undvika plötsliga ytterligare skador.

Om reparationen inte kan vänta, ansök om tillstånd för byggstart

Om det är bråttom att inleda reparationerna och du inte kan vänta på understödsbeslutet, ska du ansöka om tillstånd för byggstart hos Ara. Tillståndet för byggstart är endast avsett för brådskande reparationer. Tillstånd för byggstart behöver inte sökas om du ansöker om understöd för icke-brådskande reparationer, till exempel för installation av luftvärmepump. Då ska du vänta på understödsbeslutet.

Du kan ansöka om tillstånd för byggstart antingen i Aras e-tjänst eller med en utskrivbar tillståndsansökan:

På basis av ansökan om tillstånd för byggstart bedömer Ara om den planerade reparationsåtgärden är ändamålsenlig. Om så är fallet beviljas tillstånd för byggstart från och med den dag då ansökan om tillstånd för byggstart har anlänt. Det tar i genomsnitt 3-4 arbetsdagar att få tillståndet.

Om Ara inte utifrån ansökan om tillstånd för byggstart kan bedöma om den planerade reparationen är ändamålsenlig, ber Ara om en ansökan om understöd. I ett sådant fall får man inte tillstånd för byggstart inom ett par dagar, utan Ara behandlar ansökan om tillstånd för byggstart och understödsansökan samtidigt. Om Ara beviljar understödet beviljas tillstånd för byggstart retroaktivt från ansökningsdagen.

Tillstånd för byggstart innebär inte att man får understöd

Att man beviljas tillstånd för byggstart innebär inte att man beviljats understöd, utan understöd ska sökas separat. Endast ett positivt understödsbeslut innebär att man har beviljats understöd. Skicka understödsansökan till Ara inom tre månader från att du fått beslutet om tillstånd för byggstart.

Inledande av reparation på eget ansvar

Eftersom tillstånd för byggstart inte garanterar att understöd beviljas kan den som fått tillstånd för byggstart inleda arbetet på eget ansvar. Detta gäller även sökanden som fått nekande beslut, men som begär omprövning av det och inleder reparationsarbeten före rättelsebeslutet.

Observera att Ara kan jämka de godtagbara kostnaderna för understödet. Om du till exempel ansöker om understöd för reparationer på 2 000 euro och Ara anser att en skälig reparationskostnad är 1 500 euro, beräknar Ara understödsbeloppet enligt 1 500 euro.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.