Skip to main content

Inkomst- och förmögenhetsgränser

Inkomst- och förmögenhetsgränser används för beviljande av understöd. För att understöd ska kunna beviljas måste sökanden och de som bor med sökanden ha sådana inkomster och sådan förmögenhet att sökanden inte kan genomföra nödvändiga reparationer utan understöd.

Inkomst- och förmögenhetsgränserna gäller hela hushållet, det vill säga sökanden och personer som bor i samma bostad som sökanden. Hushållets inkomster och förmögenhet bedöms som en helhet. Ara kontrollerar inkomst- och förmögenhetsinformationen för alla medlemmar i hushållet.

Sökandens och hushållets inkomster

Inkomsterna för den sökande och de som bor i samma bostad bedöms som en helhet. Inkomstuppgifter behöver i regel inte anmälas separat, utan Ara får inkomstuppgifterna direkt från inkomstregistret och skatteförvaltningen. Om sökanden har inkomster av företagsverksamhet ska en utredning över dessa inkomster lämnas in.

Inkomstgränserna presenteras i följande tabell enligt antalet personer i hushållet. Månadsinkomsten beräknas som ett medeltal av de fasta inkomsterna på årsnivå. Inkomstgränserna grundar sig på förordningen om reparationsunderstöd (1373/2016).

Antalet personer

1

2

3

4

Bruttoinkomster, euro per månad

2 000

3 400

4 200

5 000

För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 € för varje ytterligare person

Inkomstgränser för frontveteraner eller efterlevande makar till frontveteraner

För frontveteraner eller efterlevande makar till frontveteraner gäller förhöjda inkomstgränser:

Antalet personer

1

2

3

4

Bruttoinkomster, euro per månad

2 600

4 420

5 460

6 500

För hushåll med över 4 medlemmar höjs maximibeloppet med 875 € för varje ytterligare person

Det som inte räknas som inkomst

Som inkomster räknas inte inkomster enligt 15 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014):

 1. barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992)

 2. moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993)

 3. förmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007);

 4. sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring

 5. militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993)

 6. frontmannatillägg och extra frontmannatillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

 7. studiestöd och inte heller studiepenningens försörjarförhöjning eller läromaterialstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994), med undantag för studiepenning; (19.12.2018/1170)

 8. utkomststöd eller annan förmån enligt lagen om utkomststöd (1412/1997)

 9. ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

 10. kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) eller annan motsvarande kostnadsersättning eller ersättning för uppehälle

 11. stipendier och andra motsvarande understöd som inte betalats i syfte att trygga försörjningen

 12. ersättningar för kostnader för familjevård i enlighet med familjevårdslagen (263/2015) och familjedagvård i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

 13. ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948)

 14. barnpension som betalas i form av familjepension

 15. ersättningar för särskilda kostnader på grund av lyte, skada eller men

 16. barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007)

 17. underhållsbidrag för barn enligt domstolsbeslut eller genom en tillbörlig skriftlig överenskommelse och underhållsbidrag i enlighet med lagen om underhållsstöd (580/2008)

 18. enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

 19. resedagtraktamenten, ersättningar för resekostnader och ersättningar för sjukvårdskostnader samt med dessa jämförbara ersättningar för särskilda kostnader

 20. vårdarvode enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005)

 21. hyra som betalas av en underhyresgäst som avses i 9 § 8 mom. i lagen om allmänt bostadsbidrag

 22. andel i intäkterna av ett dödsbo, eller

 23. förmåner eller inkomster från utlandet som motsvarar förmånerna eller inkomsterna enligt punkterna 1–22.

Det sökande hushållets förmögenhet och skulder

Förmögenheten för den sökande och de som bor i samma bostad bedöms som en helhet. I understödsansökan ska en förmögenhetsutredning läggas fram för alla som hör till det hushåll som hör till det hushåll som ansöker om understöd.

Om sökanden lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighåller uppgifter, kan Ara ålägga understödstagaren att helt eller delvis återbetala understödet till staten.

Förmögenheten får vara endast ringa. Ara överväger och bedömer huruvida förmögenheten kan anses som ringa.

Vid bedömningen av förmögenheten används gradering enligt antalet boende. I regel betraktas ca 30 000 € per person efter reparationsåtgärderna som en ringa förmögenhet i ett hushåll med en person, och därefter ca 10 000 € per person för de följande personerna.

Vad som inte räknas in i förmögenheten

Den bostad som fungerar som hushållets egen bostad och som ska repareras betraktas inte som förmögenhet. Vid bedömning av förmögenhet beaktar Ara inte lån som gäller denna bostad.

Som förmögenhet betraktas inte sådan egendom som är nödvändig för hushållets närings- eller yrkesutövning för att skaffa skälig utkomst.

Vad ingår i förmögenheten

Som förmögenhet anses till exempel

 • besparingar

 • placeringar

 • sommarstuga

 • bostadsaktier (annan än stadigvarande bostad, dvs. bostaden som ska repareras)

 • markområden (till exempel åkrar, skog)

 • tomter.

Om skulder hänförs till dessa, värderas värdet genom att skuldens belopp avdras från tillgångens värde. Om till exempel en bostadsaktie, som inte är den sökandes stadigvarande bostad, värderas till 60 000 € och skuld som hänförs till denna är 10 000 €, ses som tillgångens värde 50 000 €. Ara bedömer dock vilka skulder som kan godkännas som avdrag i tillgångar. Lån som riktar sig till den ansökta reparationsåtgärden, konsumtionskrediter eller utsökningsskulder beaktas inte i förmögenhetsbedömningen.

Räkneexempel som belyser förmögenheten hos ett hushåll som består av två personer

Exempel: Den godtagbara förmögenheten för två personer efter reparationsåtgärderna är ca 40 000 €. I detta exempelfall är hushållets förmögenhet sammanlagt 65 800 euro, i vilken ingår kontonas saldon, sommarstugans värde, skogens värde samt värdet på makens aktier. Från ovan nämnda förmögenhetsbelopp avdras reparationskostnaderna på 15 000 euro. Därefter uppgår hushållets förmögenhet till 50 800 euro.

Förmögenhet

kontosaldon för alla boende totalt

8 000

sommarstuga

30 000

skog, 15 ha

25 000

aktier, maka/make (t.ex. PHP Holding)

2 800

hushållets förmögenhet totalt

65 800

reparationskostnader som dravs av från förmögenhet

-15 000

hushållets förmögenhet efter reparationsåtgärderna

50 800

Eftersom exempelhushållets förmögenhet efter reparationsåtgärderna (50 800 euro) överskrider den av Ara fastställda gränsen med 10 800 euro, avslog Ara ansökan i fråga.

Enligt Aras anvisningar är det godtagbara beloppet för förmögenheten efter reparationsåtgärderna i hushåll med två personer cirka 30 000 euro per första person och dessutom 10 000 euro per annan medlem i hushållet. I exempelfallet är det godtagbara beloppet således cirka 40 000 euro. Om det i exemplet dessutom ingår ett barn i hushållet, uppgår den godtagbara förmögenheten till 50 000 euro, eftersom gränsen för varje ytterligare person stiger med 10 000 euro.

Överlåtelse av egendom

Vid beräkningen av förmögenheten ska även sådan egendom som den sökande under eller efter det senaste fastställda skatteåret har överlåtit utan vederlag beaktas, till exempel gratis överlåtelse av fastighet till barnen. Ifall den sökande har sålt egendom till ett lägre än gängse pris, anses överlåtelsen delvis ha skett vederlagsfritt. Därför ska skillnaden mellan det gängse priset och överlåtelsepriset beaktas i bedömningen av den sökandes förmögenhet. Detta gäller också en fastighet, till vilken den sökande har nyttjanderätt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.