Skip to main content

Exempel på reparationer

Förbättring av tillgänglig och säker rörlighet

Understöd kan beviljas till exempel för att förbättra tillgänglighet och säker rörlighet, till exempel genom att

  • avlägsna trösklar

  • bygga ramper och räcken

  • förbättra belysningen

  • öka bredden på gångar och dörröppningar för att ta sig fram med rullstol

Kökets tillgänglighet och säkerhet

Man kan även beviljas understöd för köksinredning som stöder och underlättar att bo hemma samt för att skaffa säkerhetsspis och annan säkerhetsutrustning för spisar. Förnyande av hela köket eller hushållsmaskiner med undantag av säkerhetsspis kan i regel inte understödas. Om du ansöker om understöd för tillgänglighetsreparationer i köket ska du bifoga ett fotografi av nuläget samt reparationsplaner och utredningar om hur reparationerna underlättar att bo hemma.

Tillgänglighet i tvättrum

Understöd kan beviljas för tillgänglighetsreparationer av toaletter och tvättrum samt för byggande av toaletter och tvättrum i den boendes bostadsvåning. Understöd för reparationsåtgärder som gör bastun säker kan också beviljas separat. Om du ansöker om understöd för tillgänglighetsreparationer i toaletter eller tvättrum ska du bifoga fotografier av utgångsläget samt en reparationsplan för hur lokalerna ska göras tillgängliga.

Byggande av tilläggsutrymme

En utvidgning av ett bostadshus godkänns endast om det inte är möjligt att bygga det tilläggsutrymme som är nödvändigt för sökandens boende i den befintliga byggnaden. Till exempel betraktas tvättrum som nödvändig utvidgning. Som bilaga till ansökan behövs reparationsplaner och ritningar för byggandet av tilläggsutrymmet. Ara prövar emellertid varje gång reparationsåtgärdernas kostnader och omfattning. Att bygga en ny bostad eller avsluta ett pågående byggnadsarbete är inte reparationer som understöds.

Uppvärmningsrenoveringar

Understöd kan beviljas för att ändra ved-, flis- eller pelletseldning till en annan uppvärmningsform, om uppvärmningen belastar den sökande orimligt mycket.

Installation av luftvärmepump kan godkännas på grund av kylning eller avlägsnande av drag.

Understöd kan beviljas för reparation av trasiga uppvärmningssystem. Understöd kan beviljas för förnyelse av uppvärmningssystemet på basis av prövning då befintliga uppvärmningssystem blivit trasiga och inte kan repareras. Bifoga försäkringsbolagets utlåtande och beslut om ersättning eller entreprenörens utlåtande om att utrustningen blivit trasigt.

Understöd beviljas inte för ändring som gjorts enbart för att spara kostnader eller energi. Underhåll av uppvärmningssystemet är inte en reparationsåtgärd som understöds.

Anslutning till vattenandelslag eller kommunens avloppsnät

Vid anslutning till ett vattenandelslag eller kommunen kan anslutningsavgifterna godkännas till de understödda kostnaderna samt de byggnadstekniska arbeten som krävs för anslutningen.

Nytt yttertak

Understöd kan beviljas för reparation eller förnyelse av yttertaket på en bostadsbyggnad om det är i sådant skicka att en reparation eller förnyelse är en förutsättning för fortsatt boende hemma. Du kan påvisa reparationsbehovet till exempel med entreprenörens utlåtande om reparationsbehovet, byggnadsinspektörens utlåtande eller försäkringsbolagets utlåtande och beslut om ersättningsärendet. Förebyggande reparationer understöds inte.

Reparation av yttertaket på en fristående ekonomibyggnad understöds inte.

Renovering av ett helt hus och ett hus som köpts i dåligt skick

Understöd beviljas inte för reparation av ett helt hus eller omfattande reparation av ett hus som köpts i dåligt skick. Understöd beviljas inte för det ändamål att en äldre person kan flytta till en fritidsbostad eller en bostad i dåligt skick där man kan bo först efter reparationsåtgärderna.

Problem med inomhusluften som orsakas av fuktskada

En orsak till varför reparationsåtgärder behövs kan vara att det blivit problem med inomhusluften efter en fuktskada. Om problem med inomhusluften gör att en äldre person har svårt att fortsätta bo hemma, kan understöd beviljas för reparationerna. Du kan påvisa reparationsbehovet med en rapport om byggnadens skick som bifogats ansökan, ett utlåtande av en hälsoinspektör eller byggnadsinspektör eller ett utlåtande och beslut av försäkringsbolaget om ersättningsärendet. Ara prövar emellertid varje gång reparationsåtgärdernas kostnader och omfattning. Understöd beviljas inte för omfattande reparation av huset.

Årsreparationer, grundlig renovering och ombyggnad

Understöd beviljas inte för årsreparationer, grundlig renovering eller ombyggnad. Till exempel är målning av huset en åtgärd av årsreparationskaraktär.

Understöd beviljas inte för sådana grundliga renoverings- och ombyggnadsåtgärder som inte avsevärt förbättrar bostadens eller bostadsbyggnadens tillgänglighet. Understöd beviljas inte för till exempel täckdikesrenovering.

Grundlig renovering eller ombyggnad i samband med en tillgänglighetsrenovering understöds inte

Reparationer i husbolag

Reparationer som faller på husbolagets ansvar kan inte understödas. Sådana är till exempel byggande av trapphiss och ramper och en sänkning av trösklarna till bostadens balkong. Husbolaget kan ansöka om Aras tillgänglighetsunderstöd för sådana reparationer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.