Skip to main content

Behovet av reparationer

Understöd kan beviljas endast om reparationerna förbättrar bostadens tillgänglighet eller om de är nödvändiga för att en äldre person eller en person med funktionsnedsättning ska kunna bo hemma tryggt och hälsosamt.

Av ansökan ska tydligt framgå på vilket sätt reparationen förbättrar möjligheten för sökanden att bo hemma på ett tryggt och hälsosamt sätt.

Ara bedömer alltid från fall till fall om reparationen förbättrar tillgängligheten eller om reparationen är nödvändig med tanke på att en äldre person eller en person med funktionsnedsättning kan fortsätta att bo hemma.

De understödsberättigade åtgärderna ska vara skäliga. Vid bedömningen av ändamålsenligheten beaktas förutom boendebehoven även den förväntade användningstiden för byggnaden eller bostaden. Se excempel på reparationsåtgerder.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.