Skip to main content

Begränsning av bostadens användning

En bostad som beviljats understöd för reparation ska användas som bostad för den äldre personen eller personen med funktionsnedsättning inom understödstagarens hushåll i fem år efter att understödet har beviljats. Understödet kan återkrävas helt eller delvis om detta villkor inte uppfylls. Om bostaden överlåts till en person eller ett hushåll som uppfyller villkoren för att få understöd, återkrävs understödet inte.

Ara kan bevilja befrielse från användningsbegränsningen om det är orimligt att hålla den i kraft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.