Skip to main content

Annat offentligt stöd eller annan offentlig gottgörelse som beviljas för reparation

Reparationsunderstöd kan beviljas endast om annat offentligt stöd inte kan fås för samma reparationsåtgärd. Sådant annat offentligt stöd för reparation av bostaden kan fås till exempel med stöd av lagen om funktionshinderservice eller socialvårdslagen.

Ara beaktar vid behandlingen av ansökan också den gottgörelse som erhållits för den ansökta reparationsåtgärden och som sökanden har kunnat få till exempel med stöd av ett försäkringsavtal, något annat avtal eller lagen. Sådana gottgörelser är till exempel

  • försäkringsersättning

  • avtalsvite

  • en prestation som hänför sig till ett fel i köpet.

Den sökande ska i samband med ansökan om reparationsunderstöd uppge allt stöd och all finansiering han eller hon fått för reparationsåtgärden.

Hur reparationsunderstöd inverkar på hushållsavdraget

Man kan inte få reparationsunderstöd och hushållsavdrag för samma åtgärd. Reparationsåtgärder kan inte heller delas upp i delar, till exempel så att man ansöker om hushållsavdrag för arbetet, och reparationsunderstöd för materialet.

Ara anmäler utbetalda understöd till skatteförvaltningen.

Mer om ämnet

Mer information om hushållsavdrag (vero.fi)

Lagar (Finlex)

Inkomstskattelag (1535/1992), 127 a § Hushållsavdrag

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.