Skip to main content

Ändringssökande av beslut

Om du inte är nöjd med understödsbeslutet kan du söka ändring genom att lämna in en begäran om omprövning till Ara. Vid ändringssökande iakttas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

När kan begäran om omprövning göras

Begäran om omprövning ska framställas skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen från att beslutet skickades.

Hur begäran om omprövning görs

Om du ansökte om understöd i Aras e-tjänst har det till din ärendemapp skapats en mall för begäran om omprövning, med vilken du kan begära omprövning.

Om du ansökte om understöd med en pappersansökan kan du begära omprövning med blanketten för begäran om omprövning som kan laddas ner från Aras webbplats. Ladda ner begäran om omprövning (docx)

Vilka uppgifter ska begäran om omprövning innehålla

I begäran om omprövning ska följande meddelas

  • för vilket beslut du begär omprövning

  • hurdan omprövning du begär

  • på vilken grund du begär omprövning

När du använder antingen blankettmallen i e-tjänsten eller en blankett som kan laddas ner från webbplatsen, säkerställer du att du får med de uppgifter som behövs i begäran om omprövning.

Ändringssökande för beslut med anledning av begäran om omprövning

Det beslut som meddelas med anledning av rättelseyrkandet får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.