Skip to main content

Muutoksen hakeminen päätökseen

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen ARAlle. Muutoksenhaussa noudatetaan valtionavustuslain (688/2001) sekä hallintolain (434/2003) säännöksiä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava ARAan ennen viraston aukioloajanpäättymistä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista päätöksen tiedoksisaantipäivää. Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava

  • päätös, johon vaaditaan oikaisua,

  • se, millaista oikaisua vaaditaan ja

  • millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimus ARAn verkkoasioinnissa

Verkkoasioinnissa jätettyyn hakemukseen voi hakea oikaisua asiointikansioon automaattisesti luotua oikaisuvaatimuspohjaa käyttäen.

Oikaisuvaatimus erillisellä lomakkeella jätettyyn hakemukseen

Muissa tapauksissa voi käyttää ARAn oikaisuvaatimuslomaketta, jonka voi ladata ARAn verkkosivuilta.

Oikaisuvaatimuslomake (ara.fi)

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksen päätökseen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.