Skip to main content

Avustuksen määrä ja sitä koskevat rajoitukset

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 35 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Aralla on valtionapuviranomaisena oikeus päättää, mitkä kustannukset se hyväksyy avustettaviksi ja miten suurina. Avustusta ei siis välttämättä saa juuri sille summalle, mihin avustusta on haettu, vaan Ara voi myöntää avustuksen kohtuullisena pitämälleen osuudelle kuluista.

Rajoitukset taloudellista tai kaupallista toimintaa harjoittaville yhteisöille

Avustuksen hakijaa koskevat de minimis -tuen rajoitukset, jos hakija on jokin seuraavista:

  • taloudellista toimintaa harjoittava yhteisö (esimerkiksi eläke- tai vakuutusyhtiö)

  • yhteisö, jonka osakkeista yli 50 % on taloudellista toimintaa harjoittavan yhteisön omistuksessa

  • yhteisö, jossa määräävää valtaa käyttävässä asemassa on kaupallinen toimija.

De minimis -tukia säätelee Euroopan komission antama asetus (2023/2831). Asetuksen mukaan yksi tuensaaja voi saada kolmen vuoden aikana de minimis -tukia yhteensä enintään 300 000 euroa. Hakija vastaa itse tukimäärän kertymisen seurannasta.

Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvan hakijan täytyy esittää avustushakemuksen liitteenä selvitys siitä, kuinka paljon de minimis -tukia se on saanut kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Selvitys pitää tehdä, vaikka hakija ei olisi aiemmin saanut de minimis -tukea.

Selvityksen täytyy olla yhteisön kirjanpitäjän laatima, ja tukimäärien laskennassa on noudatettava siitä annettuja ohjeita. Selvityksen pohjana voi käyttää esimerkiksi Aran de minimis -ilmoituslomaketta.

De minimis -rajoitukset eivät koske yleishyödyllisiä yhteisöjä

Jos avustuksen saaja on yleishyödyllinen yhteisö, de minimis -rajoitukset eivät koske sitä eikä yleishyödyllisen yhteisön tarvitse toimittaa selvityksiä aiemmin saamistaan avustuksista Aralle. Yleishyödyllisen yhteisön saama tuki lasketaan niin sanotuksi SGEI-tueksi.

Yleishyödyllisiä yhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat ja muut julkisyhteisöt, näiden omistamat yhtiöt sekä Aran yleishyödyllisiksi nimeämät yhteisöt.

Lisää aiheesta

Euroopan komission de minimis -asetus 2023/2831 (Eur-Lex)

Vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki (tem.fi)

Opas de minimis -tuista (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Aran de minimis -ilmoituslomake (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.